Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Mamma Mia Italian étterem (GOLDEN GASTRO Kft.) Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Mamma Mia Italian étterem üzlethelyiségében, valamint a www.mammamiaitalian.hu internetes oldalon kínált élelmiszerek (a továbbiakban: „termékek”) megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

 

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót is. A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

 

I. A Vállalkozás/ Szolgáltató adatai

 

A Mamma Mia Italian étterem üzemeltetője Németh Andor egyéni vállalkozó.

Étterem címe: 2890 Tata, Bacsó Béla utca 64. D. ép.

Székhely: 2896 Szomód Akácfa utca 65

Adószám:                48519805-1-31 

nyilvántartási szám: 58732980

Telefonszám: +36 34 381-312

                        +36 30 488-8989

E-mail: mammamiaitalian2021@gmail.com

 

 

II. ÁSZF hatálya, módosítása

 

A felek között létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Vevőt és Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

A Vevő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon és az üzletben tájékoztatja a Szolgáltató a Vevőt. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

III. Szerződés létrejötte

A felek között a szerződés létrejön a megrendeléssel, amely történhet személyesen az üzletben, távolról telefon, vagy e-mail üzenet útján.

 

1. Személyes megrendelés az üzletben

Vevő a megrendelését személyesen leadhatja az üzletben. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Termékek listáját (Étlap) és a vonatkozó árakat a megrendelő/vevő az üzletben teljeskörűen megismerhesse.

 

2. Megrendelés távolról telefonon keresztül

Vevő a megrendelését telefonhívás útján is leadhatja. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Termékek listáját (Étlap) és a vonatkozó árakat a megrendelő/vevő a honlapon történő közzététel útján teljeskörűen megismerhesse.

 

3. Megrendelés távolról e-mail üzenet útján

Vevő a megrendelését e-mail üzenet küldésével is leadhatja. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Termékek listáját (Étlap) és a vonatkozó árakat a megrendelő/vevő a honlapon történő közzététel útján teljeskörűen megismerhesse.

 

Bármely esetben leadott megrendelés Vevő végleges a Szolgáltató rendelésben pontosan meghatározott szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó megbízásának, Felek közötti szerződés létrejöttének minősül. Ezzel Vevő tudomásul veszi, hogy részéről a megrendelt termékek ill. szolgáltatások vonatkozásában fizetési kötelezettsége keletkezett.

Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét vevőre hárítani.

Bármely módon történő megrendelés esetén a Vevő igényelhet házhozszállítást, melynek költsége -a honlapon, illetve az üzletben közzétett tájékoztatóban foglaltak alapján- a megrendelőt/vevőt terheli.

A Szolgáltató az üzletben, illetve a honlapon az árakat bruttó formában tünteti fel. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

IV. Szerződés teljesítése

Az üzletben történő személyes átvétel esetén a fizetés történhet készpénzben, bankkártyával, illetve SZÉP kártyával.

Házhozszállítás igénylése esetén a fizetés utánvéttel történik, azaz kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben, bankkártyával vagy SZÉP kártyával fizetendő. A kártyás fizetés a bankkártyaterminálon keresztül történik.

A számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő részére, amennyiben a Vevő ilyen irányú igényét előzetes jelzi.

A házhozszállítás a Szolgáltató által történik. A kiszállítás átlagosan a megrendelés beérkezését követő 30-90 percen belül történik, azonban a megadott kiszállítási idő csupán tájékoztató jellegű, nagyszámú rendelés esetén megnőhet.

A Vevő a rendelést a leadástól számított 5 percen belül mondhatja vissza, amely kizárólag az üzletben szóban, illetve telefonhívás útján történhet. Ezt követően a rendelés nem mondható vissza.

 

Kiszállításra vonatkozó információk:

A kiszállítási körzetekről és a körzethez tartozó díjszabásról a Szolgáltató a honlapon közzétett dokumentum alapján tájékoztatja a Vevőt.

A termék csomagolási díjáról a Vevő az üzletben és a honlapon tájékozódhat.

A Szolgáltató teljeskörűen gondoskodik arról, hogy a Vevő a termék, a kiszállítás és a csomagolás díját megismerhesse.   

Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át, a Szolgáltató a következő megrendelés teljesítését a korábban megfizetni elmulasztott vételár és a szállítási költségek (Szolgáltató kára) megfizetéséhez köti. A Vevő ebben az esetben az aktuális rendelés összegével egyidejűleg a korábbi rendelés teljes összegét (csomagolási és szállítási díjjal együtt) köteles megfizetni a Szolgáltató felé.

 

V. Elállás, felmondás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§. alapján nem illeti meg a Vevőt (fogyasztót) az elállási joga, mivel a szolgáltatás tárgya gyorsan romló élelmiszer vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, illetve olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fenti jogszabályhely alapján vevő nem gyakorolhatja a 14 napos elállási jogot, mivel Szolgáltató kínálatában romlandó termékek találhatók.

Amennyiben Vevő a szerződést, annak teljesítése előtt indokolás nélkül felmondja (nem veszi át a kért terméket) tudomásul veszi, hogy a következő megrendeléskor az ebből eredő kárt a Szolgáltató felé köteles megfizetni.

 

VI. Szavatosság

Vevő a Szolgáltató (eladó) hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval (eladóval) szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Ptk. 6:157. §-a alapján a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató gyorsan romló élelmiszereket forgalmaz, melyeknek szavatossági ideje a termék fogyaszthatósági határidejével egyezik meg. Az élelmiszerek fogyaszthatósági ideje csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a megvásárolt termék bontatlan és sértetlen. A fogyasztóknak mindig követniük kell a gyártók tárolásra vonatkozó útmutatásait, különösen a hőmérséklettel és a termék felbontás utáni felhasználásával kapcsolatban. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által a kínált termékek ezen körbe nem tartoznak, így a Szolgáltató a termékekre jótállást nem vállal.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vevő a terméket átveszi.

 

VII. Panaszkezelés, jogviták rendezése

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére az I. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A fogyasztó panaszának megtételére alaki kötöttség nincs.

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panasz kivizsgálása során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.

b.) Vevő jogosult a Vevő lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

c.) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

d.) Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Amennyiben Vevő panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Vevő és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

VIII. Vegyes rendelkezések

Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A honlap és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részletes és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül

 

IX. Záró rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

• Interneten a Szolgáltató honlapján (www.mammamiaitalian.hu),

• az üzletben

 

A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezne, úgy a Felek - hatáskörtől függően- a Tatabányai Járásbíróság, illetve Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

Jelen ÁSZF 2023. január 20 napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.

 

X. Törvényi hivatkozások

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keret

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az oldal tetejére